Learn beyond & together

Algemene voorwaarden

AVG 


AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming / Privacy Wet)

Unify Horizons heeft in het kader van de AVG een privacy beleid opgesteld. Unify Horizons heeft hierin opgenomen welke persoonsgegevens zij gebruikt, voor welke doeleinden en onder welke grondslagen. Ook staat hierin beschreven hoe Unify Horizons omgaat met de persoonlijke gegevens naar derden, hoe lang wij de gegevens bewaren en wat uw rechten zijn. Als u akkoord gaat met de offerte voor een opdracht, gaat u ook akkoord met dit privacy beleid en de verwerkersovereenkomst die daarbij hoort gedurende de periode dat Unify Horizons een opdracht voor u uitvoert.
De privacyverklaring en de verwerkersovereenkomst kunnen we u op verzoek mailen.

Geheimhouding


Unify Horizons en opdrachtgever verplichten zich, voorafgaande en tijdens de uitvoering van de opdracht, over en weer tot geheimhouding (jegens derden) over hetgeen partijen tijdens de duur van de opdracht, dan wel daarna ter kennis komt aan vertrouwelijke informatie. Deze geheimhouding blijft na beëindiging van de opdracht gelden.

1.Definities

 1. Unify Horizons: Unify Horizons, gevestigd te Nijmegen onder KvK nr. 83761152.
 2. Klant: degene met wie Unify Horizons een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Unify Horizons en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Unify Horizons.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

3.Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Unify Horizons zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4.Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Unify Horizons zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Unify Horizons slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

5.Prijzen

 1. Alle prijzen die Unify Horizons hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw, mits er niet expliciet gemeld is dat het exclusief btw is, en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Unify Horizons hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Unify Horizons te allen tijde wijzigen. 
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Unify Horizons een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Unify Horizons is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Unify Horizons de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Unify Horizons heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Unify Horizons prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Unify Horizons op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

6. Betalingen en betalingstermijn

 1. Unify Horizons mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering  te hebben voldaan. Mits dit anders afgesproken is met Unify Horizons.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Unify Horizons de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Unify Horizons behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

7. Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Unify Horizons gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Unify Horizons. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Unify Horizons zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Unify Horizons op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Unify Horizons, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Unify Horizons te betalen. 

8. Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 • het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@unifyhorizons.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Unify Horizons, , kan worden gedownload.

9. Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

10. Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Unify Horizons te verrekenen met een vordering op Unify Horizons. 

11. Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Unify Horizons die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Unify Horizons de polis van deze verzekeringen ter inzage.

12. Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Unify Horizons enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

13. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Unify Horizons voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Unify Horizons heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Unify Horizons tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Unify Horizons tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

14. Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Unify Horizons.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Unify Horizons de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Unify Horizons redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

15. Intellectueel eigendom 

 1. Unify Horizons behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Unify Horizons (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

16. Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Unify Horizons waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

17. Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Unify Horizons tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Unify Horizons geleverde producten en/of diensten. 

18. Klachten

 1. De klant dient een door Unify Horizons geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Unify Horizons daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen Unify Horizons uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Unify Horizons in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Unify Horizons gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

19. Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Unify Horizons.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Unify Horizons ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

20. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Unify Horizons een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Unify Horizons verschuldigd zijn. 

21. Aansprakelijkheid Unify Horizons

 1. Unify Horizons is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Unify Horizons aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Unify Horizons is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Unify Horizons aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

22. Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Unify Horizons vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

23. Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Unify Horizons toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Unify Horizons niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Unify Horizons in verzuim is. 
 3. Unify Horizons heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Unify Horizons kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

24. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Unify Horizons in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Unify Horizons kan worden toegerekend in een van de wil van Unify Horizons onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Unify Horizons kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Unify Horizons 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Unify Horizons er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Unify Horizons is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

25. Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

26. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Unify Horizons is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Unify Horizons zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

27. Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Unify Horizons. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

28. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Unify Horizons bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

29. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Unify Horizons is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 07 december 2021.