Learn beyond & together

Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Unify Horizons gevestigd te Nijmegen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De onderstaande tekst is van toepassing vanaf 7 december 2021.


1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen bedrijven behorend tot Unify Horizons en de partij die opdracht geeft, hierna te noemen opdrachtgever.

 

2.Toepassing

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten met betrekking tot een opdracht, die wordt uitgevoerd door Unify Horizons ten behoeve van opdrachtgever.

2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Unify Horizons schriftelijk zijn aanvaard.

2.3  In geval één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard, blijven de overeenkomst en deze algemene Voorwaarden, met uitzondering van de nietige/vernietigde bepalingen, volledig van kracht.

 

3.Aanbieding en aanvaarding

3.1 Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Unify Horizons onder welke benaming dan ook, komt pas tot stand nadat Unify Horizons een schriftelijke of digitale offerte heeft uitgebracht en de opdrachtgever deze schriftelijk of digitaal heeft aanvaard.

3.2 Alle offertes en overeenkomsten hebben een geldigheidsduur van een maand, tenzij in de aanbieding, offerte of overeenkomst anders wordt vermeld.

3.3 Alle offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op gegevens waarover Unify Horizons beschikt op het moment van uitbrengen daarvan.

3.4 Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Unify Horizons zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde aanbieding, offerte of overeenkomst, dan is Unify Horizons bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

 

4. Inschrijfvoorwaarden individuele opleidingstrajecten Unify Horizons

4.1 Je kunt je aanmelden bij een coaching traject van Unify Horizons door middel van het inschrijfformulier.
Dit formulier kan via een websiteformulier of per mail (info@unifyhorizons.com) worden verzonden.

4.2 Op het bevestigingsmail, en op onze website, staan de algemene voorwaarden vermeld.

4.3 We hanteren een bedenktermijn van 3 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van je bevestiging op het offerte, om je inschrijving (kosteloos) ongedaan te maken.

4.4 Bij over- aanmelding plaatsen we je op een wachtlijst. Daarvan krijg je direct bericht. Als er iemand afvalt dan word je benaderd in volgorde van aanmelding.
4.5 Facturering vindt plaats voor aanvang van de cursus. Het inschrijvingsgeld dient 14 dagen na factuurdatum op de rekening van Unify Horizons bijgeschreven te zijn.
4.6 Indien je inschrijving ongedaan moet worden gemaakt:

  • Hanteren we een bedenktermijn van 3 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van je akkoord op het offerte, om je inschrijving (kosteloos) ongedaan te maken ( zie 4.3).
  • Wanneer het coaching traject tussen 7 a 3 dagen geannuleerd wordt berekenen we tot voor het begin van de coaching traject € 15,-- voorzorgkosten.
  • Daarna worden de volledige kosten in rekening gebracht.

4.7 Uiterlijk twee weken voordat de coaching traject begint, beslissen wij, op basis van de aanmeldingen of de coaching traject doorgaat. Mocht onverhoopt de coaching traject niet door kunnen gaan, dan ontvang je direct bericht. Het reeds overgemaakte bedrag storten we terug.

5.Uitvoering van een opdracht

5.1 Unify Horizons zal een opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

5.2 Een opdracht wordt uitgevoerd onder naam en verantwoordelijkheid van Unify Horizons.

5.3 De termijn voor de uitvoering van een opdracht wordt nader overeengekomen tussen Unify Horizons en opdrachtgever.

5.4 Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de  opdrachtgever kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever. Unify Horizons zal voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

 

6.Medewerking opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever dient medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met Unify Horizons gesloten overeenkomst.

6.2 Opdrachtgever zal Unify Horizons steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.

6.3 Inzet van medewerkers van opdrachtgever ten behoeve van de opdracht zal steeds tijdig zijn.

 

Zorgvuldigheidsbeginsel

7.1  Unify Horizons zal alle zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de opdracht. Zij werkt alleen met gekwalificeerde vrijwilligers.

7.2  In de uitvoering draagt Unify Horizons zorg voor een kwaliteit die van een goede onderwijsondersteunende instelling mag worden verwacht.

7.3 Unify Horizons behartigt de coaching belangen van de deelnemers.

 

8.Intellectuele eigendom

8.1 Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Unify Horizons de auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door hem verstrekte trainingsontwerpen, publicaties, modellen, methoden en offertes.

Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of  bij de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Wel kan worden afgesproken dat gezamenlijk ontwikkelde producten e.d. door beide partijen in de markt mogen worden ingezet.

8.2 Zonder specifieke schriftelijke afspraken omtrent het in de markt zetten van gezamenlijk ontwikkelde producten is opdrachtgever gehouden deze zaken op eerste schriftelijk verzoek van Unify Horizons binnen twee weken, aan Unify Horizons te retourneren op straffe van een vergoeding van € 100,00 per dag dat de opdrachtgever hiermee in gebreke blijft. Daarnaast behoudt Unify Horizons zich het recht om werkelijk geleden schade en eventuele vervolgschade waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is, van haar te vorderen.

 

9.Aansprakelijkheid

9.1 Iedere aansprakelijkheid van Unify Horizons uit de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheid van Unify Horizons in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Op verzoek kan inzage worden gekregen in de polisvoorwaarden. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het door Unify Horizons te ontvangen honorarium van betreffende opdracht met een maximum van € 10.000 (tien duizend euro).

9.2 Iedere aansprakelijkheid van Unify Horizons voor tekortkomingen van derden, die tevens betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Unify Horizons en opdrachtgever, wordt uitgesloten, behoudens indien deze tekortkoming voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Unify Horizons

9.3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken en materialen van Unify Horizons zodra deze zich binnen de feitelijke macht en/of bedrijfsgebouwen van opdrachtgever bevinden.

 

10. Filmbeelden

10.1 Unify Horizons maakt tijdens scholingstrajecten eventueel video-opnames in de werksituatie(s) van opdrachtgever met als doel om het leren van de deelnemers te bevorderen.

10.2 Unify Horizons is hierbij gehouden aan de regels van waardigheid, deskundigheid, vertrouwelijkheid en verantwoording, zoals verwoord in de wet op de privacy.

10.3 Unify Horizons zal geen filmbeelden waar medewerkers van de opdrachtgever op staan tonen aan derden en/of gebruiken voor andere doeleinden dan het scholingstraject waarvoor ze bedoeld zijn, zonder expliciete schriftelijke of digitale toestemming van de medewerker die prominent in beeld is.

10.4 Het kan ook zijn dat opdrachtgever filmbeelden krijgt – als leermateriaal in het scholingstraject - waar medewerkers van Unify Horizons op staan. Ook voor deze filmbeelden gelden de regels van de wet op de privacy.

10.5 Artikel 10.4 betekent dat opdrachtgever geen enkel filmbeeld waar medewerkers van Unify Horizons op staan mag tonen aan anderen en/of mag gebruiken voor andere doeleinden dan het scholingstraject waarvoor ze bedoeld zijn, zonder expliciete schriftelijke toestemming van Unify Horizons.

 

 

11. AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming / Privacy Wet)

Unify Horizons heeft in het kader van de AVG een privacy beleid opgesteld. Unify Horizons heeft hierin opgenomen welke persoonsgegevens zij gebruikt, voor welke doeleinden en onder welke grondslagen. Ook staat hierin beschreven hoe Unify Horizons omgaat met de persoonlijke gegevens naar derden, hoe lang wij de gegevens bewaren en wat uw rechten zijn. Als u akkoord gaat met de offerte voor een opdracht, gaat u ook akkoord met dit privacy beleid en de verwerkersovereenkomst die daarbij hoort gedurende de periode dat Unify Horizons een opdracht voor u uitvoert.
De privacyverklaring en de verwerkersovereenkomst kunnen we u op verzoek mailen.

12. Geheimhouding

Unify Horizons en opdrachtgever verplichten zich, voorafgaande en tijdens de uitvoering van de opdracht, over en weer tot geheimhouding (jegens derden) over hetgeen partijen tijdens de duur van de opdracht, dan wel daarna ter kennis komt aan vertrouwelijke informatie. Deze geheimhouding blijft na beëindiging van de opdracht gelden.

 

13. Vergoeding

13.1 Aan de opdrachtgever wordt een vergoeding in rekening gebracht die is gebaseerd op de in de offerte /overeenkomst vermelde tarieven en kostenramingen. Eventuele meerkosten als gevolg van wijzigingen in een opdracht door toedoen van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

14. Betalingscondities

14.1 Tenzij anders wordt overeengekomen, dienen door Unify Horizons te verzenden facturen binnen een maand na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Na het verstrijken van genoemde termijn kan Unify Horizons aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen ad. 1% per maand.

14.2 Unify Horizons is altijd gerechtigd, alvorens te presteren, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting van opdrachtgever te verlangen.

14.3 Unify Horizons brengt een eerste termijn van 50% van de overeengekomen prijs bij ondertekening van de offerte in rekening bij de opdrachtgever. Tevens wordt 50% halverwege de uitvoering van de opdracht in rekening gebracht, tenzij de overeengekomen prijs lager is dan € 2.000,00 en korter duurt dan één maand.

In dat laatste geval wordt de tweede termijn achteraf gefactureerd.

14.4 Unify Horizons is gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste termijn aan de opdracht is verbonden.

14.5 De volledige overeengekomen vergoeding is in ieder moment opeisbaar in geval de opdrachtgever in surseance van betaling verkeert, dan wel in staat van faillissement, indien conservatoir dan wel executoriaal beslag op goederen, bankrekeningen en vorderingen inbegrepen, van opdrachtgever wordt gelegd, wanneer opdrachtgever in liquidatie verkeert of de rechtspersoon van opdrachtgever wordt ontbonden, dan wel wanneer opdrachtgever indien deze een natuurlijke persoon is, komt te overlijden.

14.6 Unify Horizons is gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet tijdige betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval wanneer Unify Horizons zich voor de invordering van de hulp door een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incasso-tarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

14.7 Indien Unify Horizons in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle door Unify Horizons in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever.

14.8 De in de offerte/aanbieding genoemde prijzen gelden voor de in de offerte /aanbieding genoemde periode, tenzij anders afgesproken.

 

15.Overmacht

Bij overmacht heeft Unify Horizonster keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Unify Horizons in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

16.Ontbinding

16.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigden. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Unify Horizons richt, zal hij te allen tijde eerst Unify Horizons schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

16.2 Indien Unify Horizons met ontbinding wordt geconfronteerd, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft Unify Horizons steeds het recht op vergoeding van alle vermogens-schade zoals kosten, gederfde winst

en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Unify Horizons verrichte prestaties en heeft Unify Horizons onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

16.3 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Unify Horizons gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen tegen Unify Horizons te voldoen (in geval van faillissement e.d.), is Unify Horizonsgerechtigd om na een schriftelijke ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze geheel of ten dele te ontbinden”.

 

17. Rechtzekerheidsbeginsel

17.1  Op alle opleidingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten met betrekking tot een opdracht die wordt uitgevoerd door Unify Horizons ten behoeve van een opdrachtgever zijn de “Leveringsvoorwaarden Unify Horizons” van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. De leveringsvoorwaarden zijn eventueel te downloaden van de website van Unify Horizons.


18. Klachtenprocedure / Geschillenregeling

18.1 In eerste instantie zullen alle klachten en/of geschillen, ook die door één partij als zodanig worden beschouwd, welke zich voordoen in verband met een opleidingstraject van Unify Horizons ter beslechting in onderling overleg worden aangekaart.

18.2 Vertrouwelijkheid en transparantie

Alle klachten en/of geschillen, ook die door één partij als zodanig worden beschouwd, welke zich voordoen, zullen vertrouwelijk worden behandeld.

18.3 Geschillen worden op zo kort mogelijke termijn, maar in ieder geval binnen vier weken ter beslechting in onderling overleg aangekaart.

18.4 Kan in het gezamenlijk overleg geen oplossing worden gevonden, dan wordt een geschillencommissie ingesteld.

18.5 De geschillencommissie bestaat uit drie personen: twee vertegenwoordigers, waarvan één aan te wijzen door elk van de twee partijen en een derde vertegenwoordiger, gezamenlijk aan te wijzen door de twee hiervoor genoemde vertegenwoordigers. Indien deze derde een geschillencommissie, belangenvereniging of andere beroepsinstantie betreft, wordt aanmelding bij/lidmaatschap van die instelling geverifieerd.

18.6 De geschillencommissie komt tot een oordeel bij meerderheid van stemmen. Het oordeel is bindend voor de partijen.

18.5 Indien een geschillencommissie wordt ingesteld en er langere tijd nodig is om onderzoek te doen worden partijen hierover schriftelijk in kennis gesteld, waarbij een indicatie wordt gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van de wettelijke termijnen bewaard.

 

19. Toepasselijk recht en forum

De rechtsverhouding tussen Unify Horizons en de opdrachtgever is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

 

 

Nijmegen, december 2021